อื่นๆ

Print PDF

 

1 Kj Ks Ps Ku                                      Kj Ks Ps Ku ต้นเดือน

2 Kr                                                   Kr ต้นเดือน

3 PTK30                                             PTK30 ต้นเดือน

4 PTK30 Tm Pr Pn 8Mpbs                     PTK30 Tm Pr Pn 8Mpbs ต้นเดือน

5